Artikel 1.

Identiteit van de ondernemer

Naam : Train4Life BV
Vestigingsadres : Driehuizenpark 88 2163KV Lisse
Telefoonnummer : 06-53388811
Emailadres : info@trainforlife.nl
KvK-nummer: 5117894
BTW-nummer : –
Bankrekeningnummer : Rabobank Lisse 145041166
Telefoonnummer : 06-53388811
Emailadres : info@trainforlife.nl
KvK-nummer BTW-nummer :

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen degene die een abonnement afsluit bij Trainforlife, hierna te noemen: “consument”, en “Train4life BV”.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 3. Abonnementen

 1. Een Trainforlife Abonnement wordt afgesloten met Train4Life BV en gaat in op de dag van inschrijving.
 2. Inschrijving gebeurt via onze apps (zie onze website www.trainforlife.nl) of tijdens een van onze workshops.
 3. Alle persoonlijke informatie die tijdens inschrijving wordt verzameld wordt absoluut niet gedeeld met derden (zie privacy statement).

Artikel 4. Leeftijdsgrens

1. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen een abonnement afsluiten bij Train4Life BV

Artikel 5. Contractsduur

 1. De overeenkomst tussen consument en Train4live BV wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Een Trainforlife abonnement start altijd met een proeftijd van 7 dagen. In deze proeftijd kunt u kennis maken met onze website en personal trainer(s). Binnen deze proeftijd kunt u geheel kosteloos uw abonnement weer opzeggen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zal Train4life BV overgaan tot aanpassing van de overeenkomst. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Train4life BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Na de proeftijd kunt u op verschillende manieren betalen voor de dienstverlening: automatische incasso kan met uw creditcard of via uw (Nederlandse) bankrekening. Het bedrag wordt dan maandelijks op de 22e afgeschreven. Hiernaast zijn er nog verschillende mogelijkheden om via iDeal vooruit te betalen.
 2. Train4life BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren
 3. Indien u betaald via factuur dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Train4life BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Train4life BV is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald volgt:
  1. Na 14 dagen een eerste herinnering, betaling binnen 14 dagen
  2. Na 28 dagen een tweede herinnering met administratiekosten a €2,50, betaling binnen 7 dagen
  3. Na 35 dagen incasso, kosten voor gebruiker plus opschorting toegang website

Artikel 7. Opzeggingen

 1. Opzegging kan geschieden via mail met vermelding van uw gebruikersnaam (deze is uniek) of uw voor- en achternaam in combinatie met uw geboortedatum.
 2. Opzeggingen kunnen op elk moment geschieden zonder opzegtermijn. Indien u uw abonnement wilt opzeggen moet u wel rekenen op 1 week verwerkingstijd indien de betaling via automatisch incasso loopt.
 3. Valt de opzegging binnen de week voordat de incasso loopt (lees: wordt afgeschreven), dan is dat het laatste bedrag wat we gaan incasseren.
 4. Wanneer u vooruit betaalt via iDeal verlenen we bij opzegging geen restitutie van betaalde bedragen.

Artikel 8. Prijzen

 1. De prijs van een Trainforlife Abonnement bedraagt momenteel € 9,95. We behouden ons het recht voor tot prijswijziging.
 2. Trainforlife kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 9. Opschorting levering/ betaling

 1. Indien uw abonnement bij Trainforlife zonder geldige betaling loopt (incasso wordt gestorneerd) behouden we ons het recht voor om toegang tot onze website per direct te blokkeren totdat de betaling is gedaan.

Artikel 10. Overmacht

 1. Train4life BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Train4life BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Train4life BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Train4life BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Train4life BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Train4life BV is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Ondanks dat het Trainforlife team bestaat uit zeer ervaren trainers en therapeuten, is uw deelname aan onze programma’s geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt Train4Life BV dan ook niet aansprakelijk stellen voor eventuele blessures en/of verwondingen.

Artikel 12. Klachtenprocedure

 1. Indien u een klacht heeft over Train4life BV, kunt u contact opnemen met het Trainforlife via ons emailadres info@Trainforlife.nl.
 2. Bij Train4life BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Train4life BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Train4life BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Fitter worden is doen. Start vandaag nog